DA / EN

Kompetence i magtens centrum - CSR er mere end pæne ord

Icon

KOMPETENCE I MANGETS CENTRUM

Vi har i SEB valgt at tage fat på et meget tabubelagt emne indenfor ledelse. Magt. Et begreb, mange kun får negative associationer af, og som endnu flere forsøger at undgå. Et begreb eller en energistruktur, der kan forkrøble mennesker til ukendelighed, og som samtidig kan bruges til at skabe trivsel, beskyttelse og vækst. Under alle omstændigheder en faktor du ikke kan undgå i et lederjob. Derfor tilbyder SEB som de første et indsigtsskabende, to-dages træningsforløb med det formål at udstyre dig med en række kompetenceforøgende værktøjer til at håndtere dette aspekt af ledelse.

Hvordan lærer vi at anvende den magt, vi er blevet udstyret med til at fremme potentialet i vores medarbejdere mest muligt? Hvordan sikrer vi som individer, at vi ikke accepterer sager, der går imod vores eget indre?

Du lærer:

  • at skelne mellem individuel og organisatorisk magt

  • at bruge din magt til at skabe vækst

  • at se dig selv klart og fremme dit eget potentiale

  • at håndtere de negative rotationer af magtbegrebet

  • at bruge din styrke til at skabe trivsel frem for frygt

Bevidst kompetenceforvaltning i ledelse er nøglen til et udviklingsorienteret forløb i magtens centrum frem for en degenerering af menneskeligt potentiale.

I naturen er efterårsstorme et naturligt og tilbagevendende fænomen. Hvad der har været gemt på havets bund hvirvles op og bliver synligt. Stormene sætter gang i havenes masser, der i denne proces iltes, så nyt liv kan opstå. Vækst kræver altså øget iltning.

Måske kan dette symbol overføres til erhvervslivet?

Et intenst forløb for dig, der vil gøre noget ved tingene i stedet for bare at have de rigtige holdninger

Jo før man selv som leder bliver bevidstgjort omkring sin egen forvaltning af magt i ledelse og konsekvensen heraf, jo før bliver det muligt at gå ind og vende uhensigtsmæssige konsekvenser af magtforvaltning til opbyggende og ressourcefrigørende ledelse.

I forandringsfyldte tider vil der i en virksomhed eller et samfund være forhold, som ellers var gemt på bunden eller "fejet ind under gulvtæppet", der hvirvles op til overfladen for at blive iltet, få fornyet energi og frem for alt gennemgå en nødvendig transformation.

Max. 12 deltagere
- så der er tid til individuelle refleksioner

Vore dage er ingen undtagelse fra naturlovene. Tiden er inde til at transformere elementet af magt i ledelse. En transformationsproces, der er og vil blive afgørende for virksomhedernes evne til at tiltrække og fastholde ressourcestærke medarbejdere. Der ligger store ressourcer og venter på frigørelse. Både for mennesket som leder for udvikling af medarbejdernes human resources og for virksomheden. Fremtidens kardinalpunkt bliver en fortsat ledelsesmæssig udvikling som basis for en høj succesrate i medarbejder-loyalitet.

Hele organisationer/virksomheder bliver hæmmet
 af uhensigtsmæssig magtforvaltning

Transformationsprocessen går i al sin enkelhed ud på at skabe udvikling af en bevidst og transparent forvaltning af kompetence hos den enkelte leder. Med andre ord at se rollen som leder og dermed sin egen identitet i et nyt lys. At få belyst og blive bevidstgjort om, hvordan ens egen lederstil egentlig er, og hvordan denne form påvirker organisationen omkring en. Om den virker ressourcefrigørende/frisættende/udviklende eller resourcehæmmende på såvel én selv som ens medarbejdere.

En naturlov er også, at symptomer bliver ved med at melde sig, indtil årsagen er fundet og behandlet. Når årsagen fjernes, vil symptomet forsvinde. Det er aldrig tandpastatuben, der er trykket midt på, der er det egentlige problem, lige så lidt som det er de "manglende informationer", der er problemet i virksomhederne. Vores erfaring viser, at hvis medarbejderne havde en større grad af tillid til lederne og/eller til sig selv, ville symptomet nemlig ophøre.

Kompetenceforvaltning i magtens centrum handler om afdækningen af årsags- og virkningsforholdene i magtens forskellige niveauer. Et andet særdeles væsentligt indhold er at øge evnen til at udvikle en ledelses-transparens - en ny synlighed i ledelse. Her er hovedaspektet en bevidstgørelse hos den enkelte leder af konsekvenserne i forvaltningen af magtens forskellige niveauer. Og en deraf følgende ændret praksis i "transparensen" - i gennemskueligheden - i magtforvaltningen.

Denne proces har netop samme iltende effekt på ens egen og medarbejdernes ressourceudvikling, som efterårsstorme har på havets enorme vandmasser. Det er netop disse enorme ressourcemasser, vi vil hjælpe med til at frigøre gennem denne trænings transformationsproces.

En ressourcefrigørende "iltningsproces", som er et bevidst stykke arbejde med magtforvaltning i ledelse, skaber basis for en fundamental forankring af fremtidig trivsel på arbejdspladsen. Den er essentiel, såfremt man som leder ønsker at skabe optimale udviklingsvilkår for sine medarbejdere.

Bevidst arbejde med magtforvaltning i ledelse vil være ét af fremtidens vigtigste parametre for at kunne rekruttere og fastholde de gode og professionelle medarbejdere. Ligeledes mht. optimeringen af organisationens lederpotentiale. Virksomhedens evne til at skabe muligheder for personlig udvikling i daglig trivsel bliver i høj grad afgørende i fremtidens vækstparadigme. Det er i den proces, vi er afhængige af måden, hvorpå den enkelte leder forvalter sine kompetencer i magtens centrum.

Ønsker du at handle og ikke kun have en holdning,
så vil denne træning give dig et godt afsæt for
din personlige udviklingsproces

Forud for træningen vil du modtage et spørgeskema med en række spørgsmål, som du skal besvare og sende ind til os. Du skal forvente at bruge min. ca. 3 timer på opgaven. Dine svar vil blive forvaltet i fortrolighed. Vi har brug for dit input for at kunne skabe en så vedkommende træning som mulig.

Program for dag 1

08.30 Morgenmad og indregistrering.

09.00 Velkomst og perspektivering af dagene.

09.15 Magtens niveauer
Hvad er magt egentlig? Vi perspektiverer magt ud fra et psykologisk perspektiv og ser på de forskellige afgrænsninger, der ligger mellem de 7 forskellige dimensioner af magtkompetence. Vi sondrer mellem det bevidste og det før-bevidste i lederstilens praksis og i de organisatoriske konsekvenser af denne lederstil.

10.30 Magt i ledelse i historisk perspektiv
Hvad kendetegner forskellige ledelsesformer og deres tilhørende organisatoriske strukturer/former op igennem historien? Vi gennemarbejder de aspekter, der er fremherskende i henholdsvis den patriarkalske og matriarkalske lederfilosofi og organisationskultur.

Hvad er bevægelighed i ledelse, set i forhold til samfund, kropsbevidsthed og udtryk? Vi ser på kropskulturen som refleksion/katalysator for de forskellige ledelsesformer.

11.30 Selvrefleksion
Selvindsigtsøvelser som ballast i selverkendelse.

12.00 Frokost, hvor vi fortsætter med grupperefleksioner i en organisk procesform.

13.00 Magtens skyggesider
Hvad er magtens blinde vinkel, og hvordan lærer du at se den? Procesgennemgang af, hvordan vi via indlærte, samfundsmæssige prestigeforestillinger forårsager låsthed, statuskramper og stereotype attituder i og undenfor os selv. Vi finder de forskellige adfærdstræk og kendetegn på "skrumpe-magt".

Ansvarsflugtens mekanismer, set i organisatorisk perspektiv. Som en naturlig afrunding af dette aspekt tager vi en procesgennemgang af magtudøvelsens indflydelse på personligheden. Selvindsigtsøvelser.

15.00 Ansvarsbevidsthed og fremtidens leder
Vi bevæger os ind i de fremtidige, ledelsesmæssige landskaber og deres vegetationer, vækstbetingelser og -vilkår. Fra magt til ansvarlig rollemodelidentitet.

Vi arbejder med "dybden i forståelsen gennem indsigt i mikro- og makroperspektiver i bevidsthed og ledelse. Mikro = personligt ansvar og makro = virksomheds- og samfundsansvar.

16.30 Øvelsessæt
Vi udleverer og gennemgår et øvelsessæt, der gerne skal bearbejdes til næste dag.

18.30 Middag
- hvor vi fortsætter med grupperefleksioner i en organisk procesform.

21.00 Humor som transformator af statiske selvbilleder/ikoner
Livsglæde, leg, spontanitet og magi som nøglen til bevægelighed.

Program for dag 2

07.30 Bevægelse og Tai Chi
Tai Chi kan ses som en kropslig nøgle til selvforløsning såvel som konfliktforløsning.

Gennem impulskontrol og indsigt i åndedræt, kropsbevidsthed, selvansvarlighed (den indre bevægelse) skaber vi et link mellem teori og praksis.

Kropsbevidsthed som springbræt til at kunne implementere og følge en ny ledelseskultur i konstant bevægelse (den ydre bevægelse).

08.30 Morgenmad

09.00 Fremtidens lederskab - Lederen som landskabsarkitekt
Sådan bringer du dit potentiale til blomstring: Få inspiration fra landskabsarkitekten til organisationsudvikling.

Vi stiller spørgsmålet: Hvad er karakteristisk for fremtidens leder? Skal vedkommende være filosof, præst, psykolog, kulturformidler, coach, "madmor", pædagog, socialrådgiver, fundraiser eller bankrådgiver?

11.30 Øvelser i selvudvikling
Ledelse = ansvarlig rollemodelidentitet og forestillingsevne.

12.00 Frokost

13.00 Landskabsarkitektur, nye vinde og handleplaner
Gennem gruppedynamiske øvelser former den enkelte en handleplan, som både indbefatter det personlige (mikro) og det organisatoriske (makro) plan.

16.00 Afslutning
Træningen afsluttes via en fælles guidet visualisering, der opsummeres på kursets procesforløb, og vi skaber basis for netværksgrupper i en erfa-struktur.

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked