Kursus

Kompetence i magtens centrum

CSR er mere end pæne ord

Vi har valgt at tage fat på et meget tabubelagt emne indenfor ledelse. Magt. Et begreb, mange kun får negative associationer af, og som endnu flere forsøger at undgå. Et begreb eller en energistruktur, der kan forkrøble mennesker til ukendelighed, og som samtidig kan bruges til at skabe trivsel, beskyttelse og vækst. Under alle omstændigheder en faktor du ikke kan undgå i et lederjob. Derfor tilbyder vi som de første et indsigtsskabende, to-dages træningsforløb med det formål at udstyre dig med en række kompetenceforøgende værktøjer til at håndtere dette aspekt af ledelse. 

Hvordan lærer vi at anvende den magt, vi er blevet udstyret med til at fremme potentialet i vores medarbejdere mest muligt? Hvordan sikrer vi som individer, at vi ikke accepterer sager, der går imod vores eget indre?

Hvad får i med i bagagen:

Bevidst kompetenceforvaltning i ledelse er nøglen til et udviklingsorienteret forløb i magtens centrum frem for en degenerering af menneskeligt potentiale. 

I naturen er efterårsstorme et naturligt og tilbagevendende fænomen. Hvad der har været gemt på havets bund hvirvles op og bliver synligt. Stormene sætter gang i havenes masser, der i denne proces iltes, så nyt liv kan opstå. Vækst kræver altså øget iltning. 

Måske kan dette symbol overføres til erhvervslivet?

Du lærer

  • at skelne mellem individuel og organisatorisk magt 
  • at bruge din magt til at skabe vækst 
  • at se dig selv klart og fremme dit eget potentiale 
  • at håndtere de negative rotationer af magtbegrebet 
  • at bruge din styrke til at skabe trivsel frem for frygt

Deltagerprofil

Ledere og ledergrupper der gerne vil sikre sig et solidt etisk udgangspunkt for eget lederskab.

Indhold

Et intenst forløb for dig, der vil gøre noget ved tingene i stedet for bare at have de rigtige holdninger.

Jo før man selv som leder bliver bevidstgjort omkring sin egen forvaltning af magt i ledelse og konsekvensen heraf, jo før bliver det muligt at gå ind og vende uhensigtsmæssige konsekvenser af magtforvaltning til opbyggende og ressourcefrigørende ledelse. 

I forandringsfyldte tider vil der i en virksomhed eller et samfund være forhold, som ellers var gemt på bunden eller “fejet ind under gulvtæppet”, der hvirvles op til overfladen for at blive iltet, få fornyet energi og frem for alt gennemgå en nødvendig transformation. 

Vore dage er ingen undtagelse fra naturlovene. Tiden er inde til at transformere elementet af magt i ledelse. En transformationsproces, der er og vil blive afgørende for virksomhedernes evne til at tiltrække og fastholde ressourcestærke medarbejdere. Der ligger store ressourcer og venter på frigørelse. Både for mennesket som leder for udvikling af medarbejdernes human ressources og for virksomheden. Fremtidens kardinalpunkt bliver en fortsat ledelsesmæssig udvikling som basis for en høj succesrate i medarbejder-loyalitet. 

Hele organisationer/virksomheder bliver hæmmet 
 af uhensigtsmæssig magtforvaltning 

Transformationsprocessen går i al sin enkelhed ud på at skabe udvikling af en bevidst og transparent forvaltning af kompetence hos den enkelte leder. Med andre ord at se rollen som leder og dermed sin egen identitet i et nyt lys. At få belyst og blive bevidstgjort om, hvordan ens egen lederstil egentlig er, og hvordan denne form påvirker organisationen omkring en. Om den virker ressourcefrigørende/frisættende/udviklende eller resourcehæmmende på såvel én selv som ens medarbejdere. 

En naturlov er også, at symptomer bliver ved med at melde sig, indtil årsagen er fundet og behandlet. Når årsagen fjernes, vil symptomet forsvinde. Det er aldrig tandpastatuben, der er trykket midt på, der er det egentlige problem, lige så lidt som det er de “manglende informationer”, der er problemet i virksomhederne. Vores erfaring viser, at hvis medarbejderne havde en større grad af tillid til lederne og/eller til sig selv, ville symptomet nemlig ophøre. 

Kompetenceforvaltning i magtens centrum handler om afdækningen af årsags- og virkningsforholdene i magtens forskellige niveauer. Et andet særdeles væsentligt indhold er at øge evnen til at udvikle en ledelses-transparens – en ny synlighed i ledelse. Her er hovedaspektet en bevidstgørelse hos den enkelte leder af konsekvenserne i forvaltningen af magtens forskellige niveauer. Og en deraf følgende ændret praksis i “transparensen” – i gennemskueligheden – i magtforvaltningen. 

Denne proces har netop samme iltende effekt på ens egen og medarbejdernes ressourceudvikling, som efterårsstorme har på havets enorme vandmasser. Det er netop disse enorme ressourcemasser, vi vil hjælpe med til at frigøre gennem denne trænings transformationsproces. 

En ressourcefrigørende “iltningsproces”, som er et bevidst stykke arbejde med magtforvaltning i ledelse, skaber basis for en fundamental forankring af fremtidig trivsel på arbejdspladsen. Den er essentiel, såfremt man som leder ønsker at skabe optimale udviklingsvilkår for sine medarbejdere. 

Bevidst arbejde med magtforvaltning i ledelse vil være ét af fremtidens vigtigste parametre for at kunne rekruttere og fastholde de gode og professionelle medarbejdere. Ligeledes mht. optimeringen af organisationens lederpotentiale. Virksomhedens evne til at skabe muligheder for personlig udvikling i daglig trivsel bliver i høj grad afgørende i fremtidens vækstparadigme. Det er i den proces, vi er afhængige af måden, hvorpå den enkelte leder forvalter sine kompetencer i magtens centrum. 

Ønsker du at handle og ikke kun have en holdning, 
så vil denne træning give dig et godt afsæt for 
din personlige udviklingsproces 

Forud for træningen vil du modtage et spørgeskema med en række spørgsmål, som du skal besvare og sende ind til os. Du skal forvente at bruge min. ca. 3 timer på opgaven. Dine svar vil blive forvaltet i fortrolighed. Vi har brug for dit input for at kunne skabe en så vedkommende træning som mulig.

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder. 

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række af de virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til en dynamisk teamkultur og øget trivsel. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik i en hektisk hverdag – og dem får du som deltager på hans foredrag og kurser en direkte adgang til.

Sebastian er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Ledelse, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Program for dag 1

08.30 Morgenmad og indregistrering. 

09.00 Velkomst og perspektivering af dagene. 

09.15 Magtens niveauer 
Hvad er magt egentlig? Vi perspektiverer magt ud fra et psykologisk perspektiv og ser på de forskellige afgrænsninger, der ligger mellem de 7 forskellige dimensioner af magtkompetence. Vi sondrer mellem det bevidste og det før-bevidste i lederstilens praksis og i de organisatoriske konsekvenser af denne lederstil. 

10.30 Magt i ledelse i historisk perspektiv 
Hvad kendetegner forskellige ledelsesformer og deres tilhørende organisatoriske strukturer/former op igennem historien? Vi gennemarbejder de aspekter, der er fremherskende i henholdsvis den patriarkalske og matriarkalske lederfilosofi og organisationskultur. 

Hvad er bevægelighed i ledelse, set i forhold til samfund, kropsbevidsthed og udtryk? Vi ser på kropskulturen som refleksion/katalysator for de forskellige ledelsesformer. 

11.30 Selvrefleksion 
Selvindsigtsøvelser som ballast i selverkendelse. 

12.00 Frokost, hvor vi fortsætter med grupperefleksioner i en organisk procesform. 

13.00 Magtens skyggesider 
Hvad er magtens blinde vinkel, og hvordan lærer du at se den? Procesgennemgang af, hvordan vi via indlærte, samfundsmæssige prestigeforestillinger forårsager låsthed, statuskramper og stereotype attituder i og udenfor os selv. Vi finder de forskellige adfærdstræk og kendetegn på “skrumpe-magt”. 

Ansvarsflugtens mekanismer, set i organisatorisk perspektiv. Som en naturlig afrunding af dette aspekt tager vi en procesgennemgang af magtudøvelsens indflydelse på personligheden. Selvindsigtsøvelser. 

15.00 Ansvarsbevidsthed og fremtidens leder 
Vi bevæger os ind i de fremtidige, ledelsesmæssige landskaber og deres vegetationer, vækstbetingelser og -vilkår. Fra magt til ansvarlig rollemodelidentitet. 

Vi arbejder med “dybden i forståelsen gennem indsigt i mikro- og makroperspektiver i bevidsthed og ledelse. Mikro = personligt ansvar og makro = virksomheds- og samfundsansvar. 

16.30 Øvelsessæt 
Vi udleverer og gennemgår et øvelsessæt, der gerne skal bearbejdes til næste dag. 

18.30 Middag 
– hvor vi fortsætter med grupperefleksioner i en organisk procesform. 

21.00 Humor som transformator af statiske selvbilleder/ikoner 
Livsglæde, leg, spontanitet og magi som nøglen til bevægelighed. 

Program for dag 2

07.30 Bevægelse og Tai Chi 
Tai Chi kan ses som en kropslig nøgle til selvforløsning såvel som konfliktforløsning. 

Gennem impulskontrol og indsigt i åndedræt, kropsbevidsthed, selvansvarlighed (den indre bevægelse) skaber vi et link mellem teori og praksis. 

Kropsbevidsthed som springbræt til at kunne implementere og følge en ny ledelseskultur i konstant bevægelse (den ydre bevægelse). 

08.30 Morgenmad 

09.00 Fremtidens lederskab – Lederen som landskabsarkitekt 
Sådan bringer du dit potentiale til blomstring: Få inspiration fra landskabsarkitekten til organisationsudvikling. 

Vi stiller spørgsmålet: Hvad er karakteristisk for fremtidens leder? Skal vedkommende være filosof, præst, psykolog, kulturformidler, coach, “madmor”, pædagog, socialrådgiver, fundraiser eller bankrådgiver? 

11.30 Øvelser i selvudvikling 
Ledelse = ansvarlig rollemodelidentitet og forestillingsevne. 

12.00 Frokost 

13.00 Landskabsarkitektur, nye vinde og handleplaner 
Gennem gruppedynamiske øvelser former den enkelte en handleplan, som både indbefatter det personlige (mikro) og det organisatoriske (makro) plan. 

16.00 Afslutning 
Træningen afsluttes via en fælles guidet visualisering, der opsummeres på kursets procesforløb, og vi skaber basis for netværksgrupper i en erfa-struktur.

Send en forespørgsel

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

  • Magtens anatomi
  • Skelnen mellem organisatorisk og personlig magt
  • Indsigt i de grundlæggende trivselsfaktorer

Varighed: 1 til 2 dages kursus

Book Kursus

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.