DA / EN

Succesfuld sammensmeltning

Icon

SUCCESFULD SAMMENSMELTNING

Træningsforløb for virksomheder eller afdelinger, der ønsker

SUCCESFULD SAMMENSMELTNING

Deltagerne får disse resultater ud af at gennemføre træningsforløbet:
 • I får viden om resultater fra gennemførte undersøgelser om forandringsprocesser og fusioner, så I bedre kan tackle de situationer, der dukker op
 • I får gennemgået en model for, hvorledes man kan beskrive sociale forandringsprocesser og derigennem forstå, hvor jeres arbejdsplads befinder sig
 • I får en gennemgang af psykologiske teorisæt bag en fusion, der sætter jer i stand til at forudse og afværge mange problemer
 • For at undgå misforståelser om hinanden ledes I igennem en perspektivskabende proces
 • I arbejder med de værdier, som er væsentlige for jer på den nye arbejdsplads, således at I sammen kan opbygge en fælles identitet
 • I arbejder med forandrings- og handlingsstrategier i forhold til den nye arbejdsplads og får således et sikkert fundament og en god start

I fusionsprocessen retter medarbejderne ofte deres kræfter mod hinanden frem for at vende energien mod det, som er formålet. Desuden bruges der kræfter på at diskutere holdninger i håb om at blive enige om at nå en fælles platform frem for at se mulighederne i forskellighederne.

Dette træningsforløb øger mulighederne for at opnå succesfuld sameksistens mellem to sammensmeltede afdelinger eller virksomheder

Gør din fusion til dynamik - og undgå dynamit

Succesfuld sammensmeltning

Når to arbejdspladser fusioneres, kan der blive tale om alvorlige menneskelige omkostninger, hvor de væsentligste problemer er, at medarbejderne retter deres kræfter mod hinanden fremfor at vende energien mod dét, som er formålet. Desuden bruges kræfter på at diskutere holdninger i håb om at blive enige og nå en fælles platform fremfor at se mulighederne i forskellighederne.

At blive fusioneret vil ofte opleves som identitetstab for begge personalegrupper. Mange medarbejdere føler sig atomiseret, fordi deres sædvanlige pejlemærker for klar kommunikation er forsvundet. En ny kultur skal skabes., og nye grupper skal lære at fungere sammen. For at undgå for mange misforståelser kræver det, at de forskellige personalegrupper går ind i processen uden fastlåste forestillinger om hinanden. Det kræver tid og træning, men begge dele kan der skæres ned på med det rette værktøj. Dette værktøj får du.

Indtil fusionen er en realitet, har du som medarbejder bare mærket din arbejdsplads. Nu lægger du mærke til den, og det er en væsentlig forskel. Når du mærker din arbejdsplads, er du, på godt og ondt, i selvfølgelighedernes verden. Når du pludselig lægger mærke til din arbejdsplads, indebærer det en dom. Du dømmer og sætter etikette på. Du lægger også mærke til den anden arbejdsplads og bedømmer den. Gensidigt lægges der mere mærke til - end der mærkes efter.

Offentlighedens fokus er snarere på de økonomiske fordele, der kan være forbundet med en fusions-proces, mere end det er på den sociale og emotionelle forandringsproces, som de implicerede indgår i. Dette træningsforløb vil fokusere på de sociale, emotionelle og eksistentielle aspekter, der er forbundet med en fusion, for kun derved sikres fuld udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer.

Træningsforløbet bliver nøje planlagt med udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads' fusion - problemstillinger, ønsker, indsatsområder. Træningsforløbet planlægges desuden i forhold til tidspunktet for fusionen. Træningsforløbet kan forløbe såvel før, under som efter fusionen, hvor den centrale kerne er en sammenlægningskonference.

Træningsforløbet består af grundig research, besøg på arbejdspladsen, konsekvenssamtaler, udarbejdelse af program for sammensmeltningskonference, afholdelse af sammensmeltnings-konference samt opfølgning.


Deltagere er de to fusionerende virksomheder eller afdelinger. Repræsentanter fra de to fusionerende parter, eventuelt alle medarbejdere - afhængig af antallet.

På sammensmeltningskonferencen lærer du mere om:

 • Kultur og arbejdsidentitet - fortid og nutid
 • Hvordan I bearbejder konkrete øjeblikkelige problemer
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Fra to medarbejdergrupper til én medarbejdergruppe
 • Forandrings- og udviklingsstrategier
 • Fremtidige indsatsområder og handlingsplaner

Faseplan i træningsforløbet

1. fase Problem- og opgaveanalyse

Møde med repræsentanter for de to arbejdspladser.

Formålet er at udarbejde en psykologisk kontrakt for arbejdet med fusions-processen.       Hvad er der ønske om? Afdækning af henholdsvis hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

2. fase Besøg på arbejdspladsen og konsekvenssamtaler

En proceskonsulent kommer på et i forvejen anmeldt besøg på arbejdspladsen og foretager konsekvenssamtaler.

For at kunne udarbejde et så fyldestgørende program for sammensmeltnings-konferencen som muligt, er det væsentligt at få et præcist billede af arbejdspladsen. Ikke for at finde “sandheden” om arbejdspladsen, men for at få de impliceredes “sandheder” om arbejdspladsen.

3. fase Program for sammensmeltningskonference og opfølgende træning udarbejdes

Repræsentanterne for de to fusionerende parter gennemdrøfter materialet, og eventuelle ønsker og korrektioner tilføjes.

4. fase Sammensmeltningskonferencen afholdes

Handlingsplaner udarbejdes og indsatsområder prioriteres.

Tovholdere på processen vælges for at effektsikre.

Som hovedregel vil sammensmeltningskonferencen forløbe over 2-3 dage.

5. fase Opfølgning

For at sikre en blivende effekt af konferencen og træningen på denne, mødes proceskonsulenten med repræsentanterne samt tovholderne en måned efter sammensmeltningskonferencen, og en handlingsplan udarbejdes for resten af processen.

6. fase Option:

SEB træner relevante medarbejdere via et intensivt forløb.

Træningen, der foregår på vores adresse i København, sætter disse medarbejdere i stand til at sikre en vedligeholdelse og understøttelse af træningens effekt.

Succesfuld Sammensmeltning
Det endelige træningsforløb skræddersyes efter behov i hvert enkelt tilfælde.

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked